CBWCHC logo


covid-19 button Donate Now CH Button  English Button
    聯絡我們     
Health ResourcesNews & EventsCareersContact
Bar Corner
    
字體大小 小字体钮 大字体钮

聯絡我們

預約看診、查看化驗報告、藥物諮詢或對醫生有疑問,請致電以下部門﹕

內科
曼哈頓 (212) 379-6998
40路,法拉盛 (718) 587-1111
45大道,法拉盛 (929) 362-3006

Suggestion Box    
兒科
曼哈頓 (212) 226-3888
37大道,法拉盛 (718) 886-1222
45大道,法拉盛 (929) 362-3006

婦產科
曼哈頓 (212) 966-0228
37大道,法拉盛 (718) 886-1287
45大道,法拉盛 (929) 362-3006 - 僅婦科服務

WeChatQR
牙科部
曼哈頓 (212) 226-9339
40路,法拉盛 (718) 587-1111

心理健康部
曼哈頓 (212) 941-2213
37大道,法拉盛 (212) 941-2213
45大道,法拉盛 (212) 941-2213

休診後的「當值醫療諮詢」
如果您在醫療中心休診後有任何緊急醫療問題,請撥打以下電話向當值醫務人員查詢。如果您遇到緊急醫療情況,請撥打911。

內科
曼哈頓 (212) 379-6998
40路,法拉盛 (718) 587-1111
45大道,法拉盛 (929) 362-3006

兒科
曼哈頓 (212) 226-3888
37大道,法拉盛 (718) 886-1222
45大道,法拉盛 (929) 362-3006

婦產科
曼哈頓 (212) 966-0228
37大道,法拉盛 (718) 886-1287
45大道,法拉盛 (929) 362-3006 - 僅婦科服務

牙科部
曼哈頓 (212) 226-9339
40路,法拉盛 (718) 587-1111

心理健康部
曼哈頓 (212) 941-2213
37大道,法拉盛 (212) 941-2213
45大道,法拉盛 (212) 941-2213


其它聯絡資訊

社工服務部
曼哈頓 (212) 226-1661
37大道,法拉盛 (718) 886-1212
45大道,法拉盛 (929) 362-3006

協助申請購買健保
曼哈頓 (212) 226-8339
37大道,法拉盛 (718) 886-7355
45大道,法拉盛 (929) 362-3006

健康教育部
曼哈頓 (212) 966-0461

行政部
曼哈頓 (212) 379-6988
37大道,法拉盛 (718) 886-1212
45大道,法拉盛 (929) 362-3018
   


2011 王嘉廉社區醫療中心 Privacy Notice 保密通知書